Ta kontrollen över din hälsa - god hälsa är vår största tillgång

Komplett hälsokontroll inklusive läkarbesök

En hälsokontroll ökar insikten om den egna hälsan och skapar därmed förutsättningar för att  förändra tidigare mer eller mindre osunda levnadsvanor. Vi tydliggör och markerar de riskfaktorer just Du bör vara uppmärksam på. Vi ger dig också verktygen för att åstadkomma positiva livsstilsförändringar som passar in i ditt liv. En hälsokontroll gör att du själv får insikt om hur Du kan förebygga sjukdom och bevara ”Det friska friskt”.

Här är några skäl till att göra regelbundna hälsokontroller:


Blodtrycket

Högt blodtryck är en av de största riskfaktorerna för sjukdomar i hjärta och hjärna. Det är inte alltid som ett högt blodtryck ger symptom och man kan i värsta fall få skador av detta långt innan det upptäcks. Det är därför viktigt att kontrollera blodtrycket även om man mår bra, inte minst eftersom det finns modern och bra behandling för förhöjt blodtryck.

Blodfetterna

Höga blodfetter kan orsaka skador på hjärta och kärl på lång sikt. Höga blodfetter ger inga symptom och det är därför viktigt att kontrollera dessa även om man mår bra.
 

Lungfunktionen

Vid KOL ( Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom ) som man får av rökning ses en permanent nedsättning av luftflödet som inte påverkas nämnvärt av läkemedel. Med spirometri (lungfunktionstest) kan man upptäcka KOL tidigt, redan innan man fått symtom. Om man då slutar röka stannar processen upp och man undviker ytterligare försämring av sjukdomen.  

Diabetes

Hos personer med ärftlighet för diabetes typ II (tidigare benämnt ”åldersdiabetes”) kan diabetessjukdom upptäckas tidigt vid en hälsokontroll redan innan den givit upphov till symtom och kroppsliga skador på hjärta-kärl, ögon samt njurar. Diabetes typ II kan också orsakas av miljö och livsstilsfaktorer.

 

Hälsokontrollen omfattar två besök

Vid det första besöket, som tar cirka 1 timme, genomförs följande undersökningar och provtagningar av sjuksköterska:

 • EKG  
 • Databaserad Spirometri (lungfunktionstest)
 • Syntest
 • Audiogram (hörseltest)
 • Blodtryck
 • Längd, vikt, BMI (Body Mass Index)
 • Frågeformulär att fylla i inför läkarbesöket
 • Urinprov
 • (F-hb-blod i avföringen) över 50 år samt vid besvär

Blodprover enligt följande:

 • Blodstatus
 • Elektrolyter
 • Leverstatus
 • Njurfunktionsprover
 • Järnvärde
 • Triglycerider
 • Kolesterol med kvot HDL/LDL
 • B- Glukos
 • Urat
 • S-TSH (sköldkörtelprov)
 • S-PSA (prostataprov) män över 50 år
 • HBA1C (vi kompletterar alltid med långtidsblodsocker om blodsockret är högt)

Eftersom du har fastat (bara fått dricka vatten) 4 timmar före undersökningen, bjuder vi på kaffe/té och goda smörgåsar efter besöket

Vid det andra besöket träffar du en specialistläkare som utför följande:

 • En personlig utvärdering av hälsokontrollen
 • Genomgång av analys/provresultat
 • Riktad kroppsundersökning vid behov
 • Genomgång av frågeformuläret
 • Möjlighet att få svar på egna frågor och funderingar
 • Referens värden samt information till dig som genomgått en hälsokontroll hos oss (klicka här för att läsa mer om referensvärden - PDF)

Pris för en komplett hälsokontroll inklusive läkarbesök: 4380 SEK

Möjlighet finns att lägga till ytterligare prover mot en extra kostnad.